ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արտակ Մովսիսյան, Միքայել Մալխասյան, Լիաննա Կարապետյան

Հայաստանն ըստ անտիկ հեղինակների պատմաաշխարհագրական տեղեկությունների (արդի ուսումնասիրություններ և պատմական սկզբնաղբյուրների քրեստոմատիա) Երևան, 388 էջ ԵՊՀ հրատարակչություն 2020թ.